Обучението на медицински сестри в Благоевград има дългогодишни традиции. През всичките 57 години от съществуването на учебното заведение – Медицински колеж, са обучени около 20 000 медицински сестри и медицински фелдшери, като и при двете специалности е налице 95% реализация на завършилите, преди всичко в МБАЛ – Благоевград и МБАЛ в други градове на областта.

Катедра „Здравни грижи“ във Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ е създадена през 2015 г. Академичният състав се състои от 25 преподаватели на основен трудов договор и 9 на хонорар. От преподавателите на основен трудов договор 8 са хабилитирани (3 професори и 5 доценти). В катедрата се осигурява обучение по специалности от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, което отговоря на единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, стандартите на Европейския съюз за сестрински и акушерски грижи и на европейските директиви за Признаване на професионалните квалификации на дипломираните професионалисти за упражняване на професията. Обучението на студентите в професионално направление 7.5. „Здравни грижи“ има за цел да подготви профилирани специалисти за осъществяване на сестрински и акушерски грижи в съответствие с медицинската наука и практика, както и на нейното непрекъснато развитие.

Придобитият обем теоретични знания и практически умения на медицинската сестра и акушерката им позволяват да повишават своето образование в по-висока образователно-квалификационна степен и да заемат ръководни длъжности, да работят в различни сектори в системата на здравеопазването. От учебната 2021/ 2022 г. в катедрата е акредитирана магистърска програма по „Управление на здравните грижи“. Завършилите специалността получават професионална квалификация в две взаимно допълващи се направления: „Ръководител на здравните грижи“ и „Преподавател по практика“. Те могат да заемат длъжността „Ръководител на здравни грижи“ (старша/ главна медицинска сестра/ акушерка) в различни лечебни, здравни и социални заведения, а също така да работят като асистенти в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ или като преподаватели по практика във висши училища.