Спе­ци­ал­но­ст­та „Кинезитерапия“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е създадена през уче­б­на­та 1994/1995 го­ди­на ка­то част от стру­к­ту­ра­та на Фа­кул­те­та по пе­да­го­ги­ка в съ­о­т­ве­т­с­т­вие със За­ко­на за ака­де­ми­ч­на­та ав­то­но­мия. От 2009 г. специалността е в състава на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.

Понастоящем академичният състав на катедра „Кинезитерапия“ се състои от 10 щатни преподаватели, от които трима доценти, един главен асистент доктор, четирима асистенти доктори и двама асистенти (докторанти), назначени на ½ щат.

В специалност „Кинезитерапия“ се по­дго­т­вят ви­со­коква­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­ли­с­ти – кинезитерапевти за всички сте­пе­ни и зве­на на об­ра­зо­ва­тел­на­та ни си­с­те­ма. Обучават се студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – специалност „Кинезитерапия“, ОКС „Магистър“ – специалност „Кинезиология“ и „Спортна кинезиология“ и ОНС „Доктор“ – „Кинезитерапия“.