Факултетът по обществено здраве и спорт към Югозападния университет „Неофит Рилски“ е създаден през 2009 г. Той е преобразуван във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ с Решение на 43-то Народно събрание на 8 юли 2015 г. на основание  чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование на Република България.

Мисията на факултета е да даде своя принос за развитието на науката и практиката в областта на общественото здраве, здравните грижи и тяхното управление, националното здравеопазване, социалните дейности и спорта, чрез подготовка на добре обучени и висококвалифицирани медицински и немедицински специалисти в съответните професионални направления.

Стремежът на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ е да осигурява високо качество на преподаване в бакалавърски, магистърски и докторски програми по следните акредитирани професионални направления: Обществено здраве, Здравни грижи, Социални дейности и Спорт. В него се подготвят специалисти по кинезитерапия, логопедия, медицинска сестра, акушерка, социални дейности и спорт (треньор по вид спорт).

Една от основните цели на обучението на студентите и докторантите е имплементирането на теоретичните знания в науко-приложен аспект чрез непрекъснатото модернизиране с високотехнологична апаратура за научноизследователска и терапевтична дейност към научните центрове и лаборатории, като: Център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията, Научноизследователски и спортно-възстановителен център „Бачиново“, Учебно-изследователски център „Здравни грижи“, Център по логопедия, Център за изследване на заекването с гласова лаборатория, Съвременен покрит спортен комплекс, открити спортни площадки, зала за гимнастика и борба, затревен терен, две закрити зали за фитнес и боди билдинг, закрита зала за тенис и др. По този начин се цели да се постигне изграждане и внедряване на широка научна система от теоретико-практически изследвания в разновидностите към системата на здравеопазването и спортната дейност за върхови постижения.

Друга основна цел е обезпечаването на обществото с необходимите специалисти в областта на здравеопазването, социалните услуги и спорта, които да притежават високи професионални компетенции. Тази цел се осъществява чрез непрекъснато сътрудничество с клинични бази и институции. Факултетът осигурява възможности за практическо обучение на студентите чрез договорни отношения с МБАЛ – Благоевград, МБАЛ – Пулс, Медицински комплекс „Д-р Щерев“, УМБАЛ „Св. Ана“ – София, ВМА – София, МБАЛ „Св. София“, МБАЛ – Югозападна болница, МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – 2003, гр. Дупница и други болници в региона. Факултетът си сътрудничи успешно и с детски градини, училища, дневни центрове за деца и възрастни хора, центрове и сдружения с нестопанска цел, домове за деца и възрастни хора, центрове за домашен социален патронаж, домове за деца с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни, преходни и защитени жилища и др.

Една от основните цели е развитие на научноизследователската дейност на академичния състав, която да обхваща тематики с фундаментален и приложен характер в широк спектър на общественото здраве и здравеопазване, социалните дейности, функционални изследвания в спорта и др.

В унисон със Стратегията за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е международната разпознаваемост на образователния и научен продукт на академичния състав на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ чрез съсредоточаване дейностите по програма „Еразъм+“ върху мобилностите на академичния състав, студентите и докторантите.

В допълнение на заложените цели следва да се обобщи, че мисията на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“  е насочена и към стимулиране и поддържане на взаимовръзката здраве – общество, в областта на лечебно-диагностичната, медико-социалната, профилактичната, терапевтичната и спортната система за запазване, поддържане, възстановяване, укрепване и стимулиране на физическото, социалното и здравно благополучие на населението.