Катедра „Медико-социални науки“ е създадена през 1991 година. Има добра репутация в подготовката на бакалаври за сферата на социалната работа, обучение на магистри по програми в областта на социалната работа и дейности, психосоциалната рехабилитация, социално-терапевтичното консултиране и социално-значимите заболявания и докторанти в областта на управление на социалните дейности.

Академичният състав на катедра „Медико-социални науки“, осигуряващ обучението по специалността, е ангажиран в изследвания, които имат отношение както към практиката, така и към социалната политика и социалната работа като наука и теория. Катедрата се състои от осем преподаватели на основен трудов договор и шест на хонорар. От преподавателите на основен трудов договор четирима са хабилитирани (трима доценти и един професор).