През 2009 г. част от преподавателския състав от Факултета по педагогика, заедно със специалисти от катедра Кинезитерапия, сформира катедра „Спорт и кинезитерапия“  към Факултета по обществено здраве и спорт.

През 2013 г. са създадени две самостоятелни катедри – „Спорт“ и „Кинезитерапия“.

От 2015 г. след  положителна оценка от проектна акредитация на професионално направление 7.6. „Спорт“ в катедрата започва обучение на студенти по ОКС „Бакалавър“, специалност „Спорт“ (треньор по вид спорт) и ОКС „Магистър“.

Усилията на екипа на катедрата са свързани с програмно и кадрово осигуряване на обучението, специализирана подготовка и последваща реализация на студентите като треньори. Катедрата продължава да обезпечава и задължителната и избираема дисциплина „Спорт“ във всички факултети на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Целта на обучението по специалност „Спорт“ е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съвременния спорт, осъществявайки специализирана подготовка в сферата на спортно-тренировъчната, състезателна, научна и организационна дейност за нуждите на всички държавни, обществени, образователни и частни институции и организации, които имат потребност от подобен род специалисти. Дисциплините, заложени в учебния план, изграждат задълбочена, специализирана професионална подготовка на студентите и гарантират успешната им професионална реализация като треньори.