Уважаеми студенти,

Обучението Ви по задължителната учебна дисциплина „СПОРТ” е поверено на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” и катедра „Спорт.

Обучението е задължително и обхваща две основни форми:

  • аудиторна заетост – според учебният план на съответната специалност в рамките на 60 часа за целият период на следване (по 15 или 30 часа на семестър);
  • извънаудиторна заетост – ежегодно участие в спортни състезания от вътрешния календар (катедрени, факултетски, университетски), общински или други състезания в рамките на 180 часа за целия период на следване.

Посочените часове са предвидени задължително в учебните планове на всяка университетска специалност и обхващат всички студенти от 1,2,3,4 курс и магистри.

Вид спорт: Предоставя се възможност за избор на обучение (овладяване на основни спортно-технически умения) по един от следните видове спорт: Баскетбол, Волейбол, Гимнастика, Тенис, Тенис на маса, Бадминтон, Футбол, Лека атлетика, Плуване, Хокей на трева, Фитнес, Борба, Таекуон-до, Народни хора и танци.

Общоспортна подготовка /ОСП/, която включва упражнения и игри с общоразвиващ характер от леката атлетика, гимнастиката, спортните игри и единоборствата. Предназначена е за студенти, които предпочитат разнообразна, емоционална и вариативна спортна подготовка. Обучението се провежда съобразно желанията на студентите и по утвърдена от катедра „Спорт и кинезитерапия” учебна програма.

Адаптирана спортна дейност /АСД/ - Предназначена е за студенти, които се нуждаят от занимания с физически упражнения и игри, съобразени с техните индивидуални двигателни способности и целенасочено подобряване на здравословното им състояние, включително бременни и заболели през семестъра. Провежда се по утвърдена от катедра “Спорт и кинезитерапия” учебна програма.

Спортно усъвършенстване – Подготовка и състезания с представителните отбори на ЮЗУ „Неофит Рилски”. В отборите могат да вземат участие студенти, които са напреднали в усвояването на някой от спортовете, включени в спортния календар на ЮЗУ „Неофит Рилски” .

Спортните терени и зали на ЮЗУ „Неофит Рилски” са на разположение и за самостоятелни занимания. Условията за ползване са посочени в описанието на всеки спорт, спортна дейност и спортен обект.

 

 

 Книжка "Спорт"