Катедрата е създадена като самостоятелна през 2002 г. Обучението на специалисти по логопедия към Югозападния университет „Неофит Рилски“ датира от 1984 г. Към настоящия момент катедра „Логопедия” предлага висококвалифицирана подготовка на лицата, желаещи да усвоят и практикуват професията „логопед (говорен и езиков терапевт)” в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Специалност „Логопедия” към ЮЗУ „Неофит Рилски“ е първата акредитира в професионално направление „Обществено здраве“ в  България.

Целта на обучението по специалност „Логопедия“ е да се формират задълбочени познания за речевите, езиковите, гласовите, слуховите и гълтателните нарушения относно тяхната етиология, патогенеза и симптоматиката. Студентът се учи да познава целия диагностичен и терапевтичен инструментариум при всички възрастови групи. 

След дипломиране студентите могат да работят в диагностични центрове и клиники, в системата на болничната и извънболничната помощ, в логопедични кабинети към училищните и предучилищни заведения, социални домове и дневни центрове, както и да развиват частна практика.

Високото качество на подготвяните специалисти по логопедия се дължи на отличната материална университетска база, оборудвана с модерна диагностична и терапевтична апаратура – Ресурсен център, Университетски център за изследване на заекването, Център по логопедия към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт. Университетът има сключени договори с бази като Военномедицинска академия, УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София, МБАЛ – Благоевград, Държавен логопедичен център – София, детски градини, училища и социални звена към община Благоевград и др.

За придобиване на специфични научноизследователски знания и умения катедра „Логопедия“ предлага обучение и в ОНС „Доктор“.