В Университетския център „Бачиново“ днес бе открита юбилейната международна конференция „Иновации в езиковата и говорната патология“, посветена на 20-годишнината от основаването на катедра „Логопедия“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Двудневният научен форум бе открит от декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и ръководител на Катедрата по логопедия доц. д-р Миглена Симонска. В началото на изказването си доц. Симонска отбеляза, че обучението по логопедия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ датира от близо 40 години.

„През всичките години на съществуването ни се стремим да следваме международните стандарти за обучение и чрез научноизследователска дейност да се съизмерваме с постиженията на науката в световен аспект“, каза доц. Симонска. Тя посочи, че доказателство за съизмеримостта на постиженията са участията на академичния състав в международни научни форуми, научни проекти, образователни и научни мобилности с редица държави, като Белгия, САЩ, Кипър, Полша, Турция и др.

Доц. Симонска подчерта факта, че дипломите на завършилите специалност „Логопедия“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“се признават, както у нас, така и в чужбина и отбеляза, че възпитаници на катедрата се реализират успешно като логопеди в САЩ, Канада, Азия и всички европейски страни.

Приветствие от името на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков поднесе заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие проф. д-р Иванка Станкова. Тя отбеляза, че през годините на своето развитие катедра „Логопедия“ винаги е изпълнявала отговорно своята мисия, посветена на висококачествено обучение на студентите и разширяване на техните знания. Проф. Станкова благодари на преподавателския състав за високия професионализъм и за всеотдайната им работа. 

Пленарната сесия в първия ден от конференцията стартира с доклад на тема „Логопедията в България. Началото и след това“, представен от проф. д.п.н. Васил Стамов.

В рамките на научния форум бяха представени още теми, свързани с настоящото състояние и перспективите пред речевата и езикова патология в България, новите слухови технологии и подготовката на логопедите за работа с лица със слухови нарушения, влиянието на комуникативните нарушения върху ефективното общуване между специалисти и клиенти в социалната сфера, влиянието на ковид пандемията върху работния процес на специалистите, работещи в социалните услуги на общността и др.

Програмата на конференцията продължава и утре, като представянето на научните доклади ще се осъществи в три сесии. По време на юбилейния научен форум ще се проведе кръгла маса на тема „Перспективи в развитието и обучението в специалност Логопедия“. В нея ще вземат участие преподаватели и представители на професионални организации.