Катедрата по анатомия и физиология е създадена  през 2017 година, с ръководител проф. д-р Невена Пенчева. Академичният състав на Катедрата по анатомия и физиология, към момента, се състои от 9 преподаватели на основен трудов договор, от които 5 са хабилитирани (4 доценти и 1 професор).

Катедрата по анатомия и физиология осигурява обучението по анатомия, физиология, биомеханика, биофизика и други сродни дисциплини на студенти от различни специалности от факултетите: Обществено здраве, здравни грижи и спорт; Факултет по педагогика; Природо-математически факултет и Факултет по изкуствата. Обучението на студентите от различните специалности се осъществява от академичния състав на катедрата, който осигурява преподаване в следните насоки: 1. Анатомия, физиология и биомеханика за специалности, изучаващи физическо натоварване и спортна тренировка: Спорт – треньорски профил; Физическо възпитание и спорт; Кинезитерапия; Хореография; 2. Клинични аспекти на анатомията и физиологията за специалностите от професионалното направление „Здравни грижи“; 3. Анатомия и физиология за логопеди, 4. Обща анатомия и физиология за специалностите Социални дейности, Педагогика на обучението по биология, химия, човек и природа и други магистърски програми; 5. Биохимия, в която се развиват дисциплините биохимия на физическото натоварване, допингиране и биостимулиране в спорта.    

Чрез активна проектна дейност в Катедрата по анатомия и физиология беше създадена и оборудвана Лаборатория по анатомия и физиология и модерно-оборудван Университетски център за функционални изследвания в спорта с модули за спириметрия, спироергометрия, изокинетична динамометрия, кинезиологична електромиография, биохимичен модул за изследване на глюкоза и лактат, антропометричен модул за измерване на състав на телесната маса и определяне на соматотип. Наличното оборудване осигурява възможности за провеждането на специфични изследвания при физическо натоварване, както и за запознаването на студентите със съвременни методи за изследване на основни физиологични показатели.